Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Pedagogický personál

Kolektív učiteliek

Darina Hambalková

Riaditeľka školy, učiteľka v triede Macko Pusík, vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku

prax 36rokov

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola, I. atestácia

Ďalšie vzdelanie: Školský manažment v MŠ; Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania; Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese; Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnsoti v MŠ; Funkčné vzdelanie; Lektor programu Krok za krokom

Vlastnosti: flexibilná, spoľahlivá, prísna ale láskavá

Záujmy: hudba, tanec, rodina; pri práci s deťmi sa zameriavam na rozvoj emočnej inteligencie detí a prosociálnu výchovu

Mgr. Andrea Mészárošová

Zástupkyňa riaditeľky t.č. na MD, 

prax: 3,5 roka

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Predškolská a elementárna pedagogika, I. atestácia

Ďalšie vzdelanie: Kreslenie v grafickom programe TuxPaint; Aktivizujúce metódy vo výchove; Využitie grafických programov v edukácii výtvarnej výchovy; Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese; Funkčné vzdelávanie

Vlastnosti: milá, priateľská, usmievavá, nápomocná

Záujmy: práca s deťmi, výlety, čas s rodinou, čítanie, varenie

Vo svojej práci sa zameriavam na rozvoj emocionality detí a logického myslenia.

Mgr. Martina Aghová

učiteľka v triede Lienky

prax 5 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Predškolská a elementárna pedagogika, 1. atestácia

Ďalšie vzdelanie: Základná umelecká škola - klavír, flauta, Práca s digitálnou hračkou BeeBot v MŠ, Kreslenie v grafickom programe TuxPaint, Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ

Vlastnosti: priateľská, empatická, kreatívna

Záujmy: spievam a tancujem s deťmi, tvorím z odpadových materiálov, pripravujem prezentácie na interaktívnu tabuľu, zaujímam sa o rôzne kreatívne techniky na výtvarné práce detí

Margita Andrášiková

učiteľka v triede Macko Pusík

prax 40 rokov

Vzdelanie: Gymnázium, Stredná pedagogická škola

Ďalšie vzdelanie: Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania; Kreslenie v grafickom programe TuxPaint; Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, Práca v digitálnom svete, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

Vlastnosti: pracovitá, vytrvalá, spoľahlivá, kritická

Záujmy:  práca s deťmi, zaujímam sa o digitálne technológie a ich využitie v praxi, hudba, poznávacie výlety, turistika, cestovanie, pobyt v prírode.

Oľga Holubicová

učiteľka v triede Medvedíci

prax 40 rokov

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Leviciach

Vlastnosti: otvorenosť, flexibilita, tolerantnosť, cieľavedomosť

Záujmy: knihy, hudba, lúštenie krížoviek, príroda

Mgr. Martina Lyková

učiteľka v triede Slniečka

prax: 10 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Ďalšie vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave - Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na  vyučovanie CJ, Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre učiteľov materských škôl 

Vlastnosti: úprimná, pracovitá, tvorivá

Záujmy: čítanie, turistika

Bc. Iveta Makaiová

učiteľka v triede Margarétky

prax 24 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika

Dalšie vzdelanie: Stredná pedagogická škola Levice - odbor Vychovávateľstvo;

Digitálne technológie v MŠ; Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v MŠ, Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese; Práca v digitálnom svete, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole, Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní

Vlastnosti: zodpovedná, empatická, kreatívna, komunikatívna, trpezlivá

Záujmy: hudba, reakreačný šport, ručné práce. V práci rada pomáham s organizovaním školských akcií,  a vytváram výzdobu.

 

Mgr. Katarína Sádecká

učiteľka v triede Slniečko

prax: 6 rokov

Vzdelanie: Súkromná stredná pedagogická škola v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Sociológia

Ďalšie vzdelávanie: Uplatnenie osobnostného a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese, Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy, Práca v digitálnom svete.  

Vlastnosti: flexibilita, láska k deťom, priateľskosť

Záujmy: rodina a priatelia, čítanie, rada trávim čas v prírode, prechádzkami aj aktívne na bicykli. Rada pracujem s deťmi vo výtvarnom centre, vymýšľam a hľadám nápady na zaujímavé práce a skúšam nové výtvarné techniky.

Mgr. Linda Sirčeková

zástupkyňa riaditeľky, učiteľka v triede Žabky

prax 3,5 roka

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elemntárna pedagogika, 1.atestácia

Ďalšie vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Pedagogika a psychológia, Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní, Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy, Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula, Práca v digitálnom svete, Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu, Prírodovedné a technické vzdelávanie, Dieťa a hudba - pohyb a hra

Vlastnosti: flexibilita, otvorenosť, komunikatívnosť, tvorivosť a predovšetkým láska k deťom

Záujmy: literatúra, tanec, hudba, snowboardovanie, ručné práce.

Ľudmila Supeková

učiteľka v triede Margarétka, vedúca Metodického združenia

prax 38 rokov

Vzdelanie: Gymnázium, Stredná pedagogická škola

Ďalšie vzdelanie: Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania; Digitálne technológie v MŠ; Práca s digitálnou hračkou BeeBot v MŠ; Orientácia v priestore a priestorová orientácia v predprimárnom vzdelávaní; Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania; Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania so zameraním na techniku a technické premýšľanie; Funkčné vzdelávanie. Odborný seminár Pervazívne poruchy detí predškolského veku, príčiny, príznaky a možné riešenia; Vzdelávanie k práci "Krok za krokom"; Ako zvládať sresové situácie, vzdelávanie k outdoorovej edukácii, Výchova hudbou a k hudbe v každodenných hrách,

Vlastnosti: trpezlivá, usmievavá, láska k deťom

Záujmy: Moja práca je aj mojim koníčkom. Pohladením, úsmevom, objatím a hrami s deťmi sa snažím naplniť detské srdiečka dobrom a láskou. Voľný čas venujem svojim vnúčatám. 

Renáta Szökeová

  učiteľka v triede Medvedíci

prax 20 rokov

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola Levice - odbor Učiteľstvo v MŠ

Ďalšie vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Bratislave - odbor Vychovávateľstvo; Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ

Vlastnosti: tolerantnosť, lojalita, flexibilita, otvorenosť

Záujmy: knihy, hudba

Mgr. Kitti Šatková

učiteľka v triede Žabky, t.č. MD

prax 5 rokov

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - odbor Predškolská a elementárna pedagogika, 1,atestácia

Ďalšie vzdelanie: Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet; Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Vlastnosti: flexibilná, tolerantná, empatická, tvorivá

Záujmy: rodina, cyklistika, lyžovanie, literatúra 

 

Dagmar Taričová

 Učiteľka v triede Macko Pusík

Vzdelanie: Súkromná stredná pedagogická škola Bratislava

Vlastnosti: otvorenosť, flexibilita, komunikatívnosť, láska k deťom

Záujmy: tanec, hudba, aranžovanie, práca s deťmi

Mgr. Viera Vörösová

Učiteľka v triede Lienky

Prax: 1 rok

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Predškolská a elementárna pedagogika

Ďalšie vzdelanie: Stanton School of English - Londýn

Vlastnosti: pracovitá, kreatívna, trpezlivá, empatická

Záujmy: literatúra, paddleboarding, joga, hudba, tanec, turistika, cestovanie

Zuzana Bachúriková

 Učiteľka v triede Žabky

prax: 15 rokov

vzdelanie: Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

ďalšie vzdelanie: Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese, Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet, Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov, Integrácia edukačného softvéru a digitálnych technológií do výchovno vzdelávacích činností v MŠ, Funkčné vzdelávanie, Hyperaktívne dieťa a jeho osobnosť, charakteristické prejavy a správanie, vhodná spolupráca s triedou a učiteľkou, Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania, Výchovno preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách - " Druhý krok ", Netradičné hudobné aktivity detí v MŠ.

vlastnosti: priateľská, úprimná, ohľaduplná, empatická, dôsledná

záujmy: práca s deťmi, šport, hudba, rodina, cestovanie, turistika