Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Rada rodičovského združenia

Rodičovské združenie (ďalej RZ) je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Nábrežná 39, Nové Zámky

Poslaním RZ na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri  výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.

RZ zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.

Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.

RZ spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

 

Výbor ZRPŠ v šk.roku 2017/2018 bude pracovať v nasledovnom zložení:

Predseda:             JUDr. Petra Štofková / trieda Macko Pusík/

Podpredseda:      JUDr. Mária Hajdušková / trieda Lienky

Pokladníčka:         Monika Csicsmanová / trieda Macko Pusík/      

 

Zapisovateľka:      Veronika Maslenová / trieda Margarétky /

Členka:                  Linda Aggová  / trieda Žabky /

                              Ing. Ivana Kalinová / trieda Slniečka /

Revízna komisia:   Zuzana Viteková  / trieda Medvedíci /

                              Linda Sirčeková, zástupkyňa riad. školy

 

 

Plán zasadnutí výboru ZRPŠ pri Materskej škole na Nábrežnej ul.39 Nové Zámky

v školskom roku 2018/2019

 

Október 2018

1.      Otvorenie

2.      Stav financií

3.      Informácie o aktivitách školy a predpokladaných výdavkoch

4.      Krúžková činnosť v MŠ

5.      Diskusia- návrhy a pripomienky členov výboru

6.      Rôzne

7.      Záver

 

 Február 2019 

1.      Otvorenie

2.      Hospodárenie s finančnými prostriedkami – revízna kontrola

3.      Vyhodnotenie aktivít september – január

4.      Príprava  karnevalu, Dňa zeme, Atletických pretekov, Dňa otvorených dverí, Zápisu do MŠ

5.      Diskusia – návrhy a pripomienky členov výboru

6.      Rôzne ´

7.      Záver

  

Máj 2019

1.      Otvorenie

2.      Stav financií – zhodnotenie hospodárenia

3.      Vyhodnotenie aktivít školy

4.      Príprava Dňa rodiny, Indiánskeho dňa, Olympiády, Týždňa detskej radosti, Rozlúčkovej slávnosti

5.      Diskusia – návrhy a pripomienky členov výboru

6.      Rôzne

7.      Záver 

POZNÁMKA:  zasadnutia výboru ZRPŠ sa budú konať podľa potreby a operatívne , prípadné zmeny termínov, uvedené v tomto pláne, budú včas oznámené