Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Medvedíci

Vitajte v novom školskom roku 2018/2019

Učiteľky: OĽGA HOLUBICOVÁ,  RENATA SZÖKEOVÁ

Vekové zloženie detí: 5 - 6 ročné deti

Počet detí: 25

 

CHARAKTERISTIKA TRIEDY

Triedu Medvedíci budú v školskom roku 2018/2019 navštevovať  5-6 ročné deti . Sú to deti z tried Margarétky, Slniečka, Medvedíci a deti, ktoré začínajú s predprimárnou výchovou v našej MŠ. Našou prioritou bude vytvoriť pozitívnu klímu v triede, vytvoriť prostredie  na bezproblémovú adaptáciu detí. Počas edukačných aktivít sa zameriavame na získanie potrebných zručností a vedomostí, ktoré sú nevyhnutné pred vstupom do ZŠ. Deti počas celého školského roka budú mať možnosť navštevovať záujmové krúžky, cvičiť v telocvični v ZŠ, zúčastnia sa plaveckého výcviku, kurzu korčuľovania. Počas celého šk. roka sa budú oboznamovať s projektom:,, Zeleninkoví kamaráti“, v popoľudňajších hodinách to bude zábavné oboznamovanie sa s anglickým jazykom. Deti budú mať možnosť reprezentovať našu MŠ vo výtvarných súťažiach, športových, tancom Mažoretiek.

Tešíme sa na tvorivý a úspešný školský rok.

 

 

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY MEDVEDÍCI

 

 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 JESEŇ 2018

„Ako triedime odpad“

návšteva zberného dvora Brantner,

oboznámiť sa so správnym triedením odpadu

„Ako chutí jeseň“

ochutnávka sezónneho ovocia, spoločná príprava,

prestieranie, čistenie, krájanie

„Predplavecká príprava“

osvojiť si základy plaveckých zručností,

oboznamovať sa s vodou, prekonávať strach

„Jesenná brigáda“

starostlivosť o čistotu okolitého areálu, zbieranie odpadkov, hrabanie lístia, nakladanie do fúrikov, spolupráca s rodičmi                       

„Návšteva železničnej stanice“

poznať a pozorovať prácu ľudí pri vlakoch,

možnosť previesť sa vlakom

„Dodržiavaj pravidlá“

bicyklovanie, kolobežkovanie,

použitie bezpečnostných prvkov, reflexných prvkov,

získanie preukazov účastníkov cestnej premávky za splnené úlohy

„Naučme deti korčuľovať“

osvojiť si základy korčuľovania,

oboznámiť sa s výstrojom, ľadom

„Tekvicové výmysly“

tvorba jesenných dekorácií,

vyrezávanie tekvíc, dotváranie, zdobenie

ZIMA 2018

„Príde k nám Mikuláš“

príchod a privítanie Mikuláša s anjelom a čertom,

prednes básničiek na privítanie, rozdávanie balíčkov

„Krásne vône Vianoc“

pečenie medovníkov, vaľkanie, vykrajovanie, zdobenie,

ochutnávanie, prestieranie sviatočných stolov

„ Vianočná besiedka“

                                        príprava slávnostného programu,

                                                 vystúpenie pre rodičov                             

„ Karneval“

predstavovanie masiek, zábava v maskách

„Návšteva Galérie umenia“

oboznamovať sa s umeleckými dielami,

upevňovať vzťah k umeniu, tvoriť v galérii

 JAR 2019

„ Z rozprávky do rozprávky“

moja obľúbená rozprávka, kniha, návšteva MK

„Škola volá“

otvorená hodina pre rodičov detí predškolského veku,

ukážka edukačnej aktivity

                                                    „Deň Zeme“

spoločná brigáda na školskom dvore,

sadenie kvetov, stromčekov

„Návšteva Domova dôchodcov“

vytvárať u detí vzťah k staršej generácii,

potešiť ich krátkym programom ku Dňu rodiny

 „Deň rodiny“

spoločná oslava na školskom dvore, krátky kultúrny program

„Deň mlieka“

ochutnávka mliečnych výrobkov, môj obľúbený výrobok

LETO 2019

„Piknik pri rieke Nitra“

vychádzka, športové hry, oddych na dekách, piknik

„Návšteva divadelného predstavenia v Nitre“

oboznámiť sa s prostredím divadla, porovnať ho s kinom,

pozorovať prácu hercov, divadelníkov

„Rozlúčka s predškolákmi“

básničky, tanec na rozlúčku

CELOROČNÉ AKTIVITY

Sezónne pozorovania a pokusy

BEE- BOT

rozvíjať a zdokonaľovať sa v programovaní včielky BEE-BOT

IKT

využívať IT pri edukačných aktivitách

Práca s tabletmi

získavanie základných kompetencií

Šport a pohyb

rozvoj pohybových schopností, správneho držania tela, osvojenie si jednoduchých tanečných krokov, zvládať jednoduché choreografie

Oboznamovať sa s novými a netradičnými výtvarnými technikami

 

staviame

čo kam patrí

Zberný dvor

na vychádzke

mokrý diplom

ide nám to

hry vo vode

čistíme mrkvu

čistíme mrkvu

cyklisti

ježko v škôlke

chodci majú prednosť

pozerajme

vo vlaku

na železnici

môžme strašiť

hotovo

tvoríme

štrašidielka

bolo super

zvieratká v škole

mňa to baví

skúsime to

paprika

ako chutí

cvičíme v škole

opatrne

aj s loptami

Dorotka a jej priatelia

prvá pomoc

správne viazanie

zeler

krájame

kuchárky

pečieme medovníky

darí sa ti ?

vaľkáme

prestierame

vianočná besiedka

vianočná besiedka

vianočné posedenie

vianočné posedenie

vianočný stôl

vianočné posedenie

sú pekné

zaujímavé

hry s derčekmi

darčeky spod stromčeka

pomôžem

idem

zemiak

pozri sa

presne sem

pre vtáčiky

kde to dáme?

pridám sneh

staviame iglu

sankovačka

anjelíci

kde to hodím

je to super

ide nám to

bolo super

u prvákov

v knižnici

kostričky

v jaskyni

v jedálni

opatrne

zahráme si

v telocvični

chutí nám

spoznáte nás?

karneval

petržlen

zdravá šťava

cvikla

ja viem

čo to je?

angličtina

Ovo Šaškovo

kuchárky

cibuľka

lego hrad

už to mám

reďkovka

čarodejníci

ideme do mesta

Modrý deň

pre kamarátov

modré nebo

predškoláci

dobrú chuť

futbalistka

futbalista

radi skáču

kopú loptu

koniec tréningu

vyčistíme

zasadíme