Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Margarétka

Vitajte v školskom roku 2018/2019

Triedne učiteľky:   ĽUDMILA SUPEKOVÁ, Bc. IVETA MAKAIOVÁ

Vekové zloženie detí: 3 - 5 rokov   

 Počet detí: 25

 

ChARAKTERISTIKA TRIEDY

Trieda Margarétky sa nachádza na prízemí v treťom pavilóne, navštevuje ju 25 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Trieda pôsobí esteticky a príjemne . Podnetné prostredie usporiadané do centier aktivít pozitívne ovplyvňuje ich individuálny rast a zároveň posilňuje kooperáciu  prostredníctvom sociálneho kontaktu so skupinou rovesníkov aj s dospelými. Podporujeme zmysluplnú  edukáciu, ktorá vyzýva deti k zodpovednosti a osobnej zainteresovanosti pri vytváraní výchovného spoločenstva. Pedagogické pôsobenie zameriavame na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových schopností a pracovných  zručností. V rôznych aktivitách spoznávajú svet okolo nás, nadobúdajú nové poznatky a skúsenosti, učia sa žiť s ostatnými a tiež prihliadať na ostatných.  

PLÁN AKTIVÍT TRIEDY MARGARÉTKY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

JESEŇ 2018

Máme nových kamarátov

vedieť sa orientovať v novom školskom prostredí,

prispôsobiť sa režimu v MŠ

Na dopravnom ihrisku

 učiť deti zvládnuť jazdu  na kolobežke,

odrážadle a bicykli s pomocnými kolesami

 aj bez nich, podporovať rozvíjanie pohybových kompetencií detí

ZIMA 2018

Radovánky s Perinbabou

zimné radovánky a súťaže so snehom a na snehu s rodičmi

podporovať zdravé súťaženie detí,

prejaviť schopnosť spolupráce v skupine 

Liečivý čaj

posedenie s rodičmi v sychravom jesennom počasí,

utvárať pozitívny postoj detí k svojmu zdraviu a zdraviu iných správnym výberom a konzumáciou zdravých potravín, predchádzať obezite detí

JAR 2019

Čo mi kniha prezradila

budovať kladný vzťah ku knihe a literatúre,

zorganizovať výstavku detských kníh z domu

Poďme spolu do rozprávky

 počúvaním  a sledovaním rozprávky rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením 

Zachráňme Zemeguľu

viesť deti k ochrane životného prostredia pri príležitosti Dňa ZEME

LETO 2019

Dolina poníkov

školský výlet, spoznávanie domácich zvierat

CELOROČNÉ AKTIVITY 

Riečne kamene

využívaním náradia riečne kamene zdokonaľovať koordinačné schopnosti,

 rovnováhu , orientáciu v priestore.

Po stopách prírody

pozorovať, objavovať prírodné javy, živočíchy, rastliny, plody a prírodniny v areáli MŠ a blízkom okolí, podnecovať enviromentálne cítenie

Malí pozorovatelia

podporovať prírodovednú výskumnú činnosť

experimentovaním, bádaním, pokusmi.

Zumba

spolupráca Viva, tanečno – pohybová rytmika,

 získavať schopnosti v pohybovej improvizácii 

 

 

guľôčky, kde ste

varím

vyfarbujem

takto sa hráme

športovkyne

športujem

videli sme ježka

hojdáme sa

kreslíme

Mayka oslavuje

moje autíčka

môj šarkan

naša stavba

oddychujem

na vláčik

pečieme koláčiky

posielam e-mail

skladám

na ihrisku

sme pripravení

ide nám to

ide, ide, vláčik

jazdíme

Miško oslavuje

Miškova oslava

pomáhame

skladám puzzle

urobíme kopu

zhotovujem strom

o chvíľu hotová

mikulášske maškrtenie

máme plný košík

maľujeme

maľujeme

kde to patrí

jéj, toľko lístia

ide nám to

vianočná besiedka

vianočná besiedka

zimné radovánky

hurá sneh

spinká v kočíku

už to mám

šnúrovanie

nové skladačky

nové hračky

nové farby

masírujeme si chodidlá

darčeky spod stromčeka

vianočná besiedka

vianočná besiedka

maškrty pre vtáčiky

pre vás vtáčiky

dobrú chuť vtáčiky

nalepujem vtáčika

programujem

pre vtáčiky

pre vtáčiky

Zarka oslavuje

Zarkine meniny

Ovo Šaškovo

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

karneval

Dorotkine meniny

čajové popoludnie

čajové popoludnie

čajové popoludnie

čajové popoludnie

čajové popoludnie

čajové popoludnie

čajové popoludnie

Liborko oslavuje

v čakárni

som požiarníčka

som policajtka

som opravárom

skladáme puzle

predpisujem lieky

obliekam bábu

o chvíľu to mám

naše varešky

čím budeme?

budem požiarníkom

Radkine meniny

Jazmínka oslavuje

unesiem to

pomáhali sme

dokresľujeme

naše kuriatka

na lekára

prišla jar

Zarkina oslava

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvoríme

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

tvorivé dielne

veľkonočné vajíčka