Zariadenie starostlivosti
o deti do troch
rokov veku dieťaťa

Koncepčný zámer materskej školy

KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY STONOŽKA,

Nábrežná 39, 940 57 Nové Zámky

na obdobie 2014 - 2019

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Darina Hambalková

Obsah

Úvod

1/ Vízia školy

2/ Charakteristika školy

3/ Hodnoty školy

4/ SWOT analýza

5/ Koncepcia rozvoja

A ciele a úlohy v edukačnej oblasti

B koncepcia ľudských zdrojov

C oblasť spolupráce s partnermi

D materiálno technické zabezpečenie

E riadiaca činnosť

F systém hodnotenia dosiahnutých cieľov

6/ Záver

ÚVOD

Súčasná predprimárna výchova, ktorá prebieha v rozvoji humanizácie a demokratizácie celej spoločnosti, predstavuje rovnocennú súčasť výchovno - vzdelávacej sústavy. Na výchove sa podieľa nielen rodina, ale aj v maximálnom rozsahu škola a celá spoločnosť. Právo na kvalitnú inštitucionálnu predprimárnu výchovu má každé dieťa nezávisle od sociálneho postavenia rodiny v ktorej žije, nezávisle od zamestnanosti či nezamestnanosti svojich rodičov.

dôležitú a prvoradú úlohu pri práci s deťmi zohráva Štátny vzdelávací program ISCED 0 .Tento určuje kompetencie každého dieťaťa, ktoré má dosiahnuť po ukončení predprimárneho vzdelávania. Materská škola zabezpečí plynulý prechod dieťaťa na primárne vzdelávanie v ZŠ. Ideálom výchovy je dobrý, čestný, morálny, múdry, tvorivý, aktívny a šťastný človek.

" Všetko čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. "

/ Robert Fulghum /

1/  Vízia materskej školy

Chceme byť rešpektovanou, konkurenciechopnou vzdelávacou inštitúciou, ktorej prioritou je poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb, postavených na dobrej spolupráci rodiny a školy.

Chceme sa vyprofilovať na školu rodinného typu.

v spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na prežívanie šťastného detstva a položiť zmysluplný základ pre ďalšie roky života dieťaťa, ktoré bude pripravené pre život v Európe budúcnosti.

2/  Charakteristika materskej školy

Materská škola je v prevádzke od roku 1980. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov. Škola je umiestnená v účelovej budeove pavilónového typu. V priestoroch školy sa nachádzajú mestské jasle pre deti od jedného roku.

V súčasnom období je v MŠ päť tried s počtom detí 123 a 15 detí v MsJ s výchovným jazykom slovenským.

V hospodárskom pavilóne sa nachádzajú kancelárie riaditeľky, zástupkyne školy a vedúcej školskej jedálne. Škola disponuje vlastnou kuchyňou. V priestoroch školy sa nachádza menšia telocvičňa.

V škole je zamestnaných 13 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok vrátane riaditeľky školy. Ďalej vedúca školskej jedálne, štyri samostatné kuchárky, tri prevádzkové pracovníčky zabezpečujúce hygienu a jeden školník.

Interiér školy prechádza postupnou modernizáciou.Exteriér s veľkou rozlohou má množstvo zelene, umelo vytvorený kopec, každá trieda má vlastné pieskovisko a terasu. Z podaného projektu, sponzorstva a sčasti svojpomocne sme vybudovali na školskom dvore dopravné ihrisko s dopravnými značkami a detskými odrážadlami a bicyklami. Podobne z podaného projektu sme vytvorili náučné átrium, ktoré využívame počas edukačných aktivít, pobytu vonku.

Vstup do budovy je zabezpečený z ulica i z dvora. Pre zamestnancov školy slúži osobitný vchod cez hospodársky pavilón.

Prevádzková doba materskej školy je od 6.30 do 16.30 hod.

V roku 1991 sme začali s oboznamovaním detí s cudzími jazykmi. Najskôr jazyka nemeckého a v súčasnosti poskytujeme deťom základy anglického jazyka. V roku 1995 sme boli zaradení do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, od roku 1996 pracujeme na medzinárodnom projekte Krok za krokom. So súhlasom rodičov deti navštevujú dvakrát v mesiaci telocvičňu a saunu na základnej škole. Deti dostávajú základy plávania, lyžovania, korčuľovania.

3/  Hodnoty školy

S - SPLUPRÁCA                   - rodiny a školy, MŠ a ZŠ, MŠ s inými inštitúciami

T - TOLERANCIA                 - k iným ľuďom, rasám

O - OCHOTA                         - navzájom si pomáhať, spolupracovať

N - NÁROČNOSŤ                 - neustále sa zdokonaľovať, napredovať

O - OTVORENOSŤ              - otvorená komunikácia na škole, voči rodine

Ž - ŽIVOTASCHOPNOSŤ    - flexibilne sa prispôsobovať daným zmenám

K - KVALITA                           - poskytovať kvalitnú edukáciu

A - AKTIVITA                          - aktívny život školy

4/  SWOT analýza   

Silné stránky

dobrá povesť a poloha školy                          

priaznivá klíma školy                                         

dobré vzťahy na pracovisku                           

iniciatíva všetkých zamestnancov                     

dobrá spolupráca MŠ so ZŠ                           

dobrá spolupráca s rodinou                              

vlastné dopravné ihrisko                                   

web stránka školy                                               

ochota učiteliek vzdelávať sa                         

atraktívny a udržiavaný exteriér

dobré vybavenie IKT

prezentácie na verejnosti

folklórny súbor Púčik

vlastné átrium s altánkom

kvalitná príprava detí na vstup do ZŠ

Slabé stránky

nezateplená budova

vysoké počty detí v triedach

nedostatok finančných prostriedkov

nízka priemerná mzda 

učiteľky nie sú pripravené na tvorbu projektov

chýbajúca telocvičňa

oplotenie v nevyhovujúcom stave

 zlý prístup k hlavnému vchodu školy / parkovanie/

absencia spoločenskej miestnosti

Príležitosti

inovatívna edukácia pomocou IKT

získavanie sponzorov

tvorba projektov

zameranie školy

atraktívna ponuka aktivít pre rodičov

efektívne hospodárenie

modernizácia interiéru

vzdelávanie pedagógov

kvalitný manažment

Ohrozenia

zmena legislatívy

hospodárska kríza

nárast cien pomôcok

5/  Koncepcia rozvoja materskej školy

Koncepcia materskej školy vychádza z rozpracovanej SWOT analýzy školy v ktorej sú identifikované silné a slabé stránky školy, ale aj ohrozenia jej ďalšieho rozvoja. Na základe tejto analýzy definujem kľúčové oblasti jej rozvoja:

  • skvalitňovať edukačný proces v materskej škole
  • podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepegagogických zamestnancov
  • zvyšovanie úrovne materiálno-technického vybavenia školy
  • rozvoj spolupráce rodiny a školy, spolupráce s inými subjektmi
  • skvalitňovať oblasť riadiacej práce

A/  ciele a úlohy v edukačnej oblasti

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou

- rozvíjať pohybovú kultúru a zdatnosť detí

- rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu a    jedinečnosť detí

- vytváranie podmienok na rozvíjanie digitálnych technológií, rozvíjať počítačovú gramotnosť

- udržiavať si kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ

- rozvíjať multikultúrnu a regionálnu výchovu

- zintenzívniť výchovu k dopravnej disciplíne

- viesť deti k ochrane enviromentálneho prostredia

- rozvíjať predčitateľskú a jazykovú  gramotnosť

- oboznamovanie sa s cudzím jazykom

- vytvárať vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu

B/ koncepcia ľudských zdrojov

- zlepšovať podmienky práce všetkých zamestnancov školy

- umožňovať odborný rast - podporovať vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade s potrebami školy

- spoločenskými aktivitami naďalej upevňovať medziľudské vzťahy v kolektíve

- pri tvorbe kolektívnej zmluvy podporovať dobrú sociálnu politiku školy

- zvyšovať účasť zamestnancov ako jedného tímu na rozhodovaní o škole

maximálne využívať potenciál každého zamestnanca s rešpektovaním a uznaním odlišných názorov a prejevov

- vytvárať pozitívnu klímu na škole

C/  oblasť spolupráce s partnermi

- úzka spolupráca s rodinou /rodičia, starí rodičia, priatelia školy/, ktorá vytvára na škole neohrozené prostredie bez strachu a úzkosti, organizovať formálne a neformálne stretnutia s rodinou

- spolupráca so zriaďovateľom - prezentácia materskej školy na verejnosti /oberačkové slávnosti, tekvicové slávnosti, vianočné trhy, zdobenie stromčeka, Deň učiteľov, MDD a iné/ KŠÚ,ŠŠI,DP MPC Nitra

- udržiavať si kvalitnú spoluprácu so základnými školami v blízkom okolí

- pokračovať v spolupráci s knižnicou, plavárňou, zimným štadiónom mestskou políciou, dopravnou políciou, Červeným krížom, spoločnosťou Brantner, Bytkomfort, Kuruc company, CVČ, Zdravotníckou školou, Hasičmi, divadlom Dúha, MS

D/  materiálno technické zabezpečenie

- modernizácia interiéru a exteriéru

- dokončenie výmeny plastových okien

- priebežné dopľňanie učebných pomôcok

- rekonštrukcia školskej kuchyne / elektroinštalácia, obklad, podlahová krytina, klimatizácia/ modernizácia podľa noriem EÚ

- vybavenie školskej knižnice novšími publikáciami, pedagogickou a psychologickou literatúrou

- vybavenie tried interaktívnymi tabuľami

- modernizácia informačných tabúľ

vybavenie sociálnych zariadení moderným a ekologickým radom zásobníkov Tork

- riešiť nevyhovujúce oplotenie a chodníky v areály školy

E/  riadiaca činnosť

- uplatňovať a rozvíjať participačný spôsob riadenia na profesionálnej a odbornej úrovni, založený na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti a kooperatívnosti

- vytvárať pozitívnu klímu pre spoluprácu, predchádzať konfliktným situáciám vzájomným, kultivovaným dohovorom

- maximálny priestor a podiel na rozhodovaní celého kolektívu na tvorbe Školského vzdelávacieho programu

- zvyšovaním odbornosti, iniciatívou, kreativitou, tímovou prácou viesť školu k napredovaniu

- nadvazovanie nových kontaktov, získavanie sponzorov

- zvyšovanie právneho vedomia v rámci platnej legislatívy

- kvalitná príprava triednych a celoškolských akcií

- úzko spolupracovať s poradnými orgánmi školy / Metodické združenie, Rada škola/

- delegovať kompetencie medzi zamestnancami

- skvalitniť kontrolnú činnosť a zabezpečiť tak spätnú väzbu

- uskutočňovať hospitašnú činnosť podľa plánu hospitácií

F/ systém hodnotenia dosiahnutých cieľov

Kontrolný systém školy zameraný na:

- hodnotenie pedagogických zamestnancov / edukácia, vytváranie podmienok edukácie, mimoškolské aktivity, oblasť pracovného správania/

- autoevalvácia pedagogických zamestnancov

- hodnotenie detí

- hodnotenie ŠkVP

- záznamy z kontrol nepedagogických zamestnancov

- hodnotenie riaditeľky školy zamestnancami školy / dotazník/

- autoevalvácia riaditeľky školy

6/  Záver

Stanovené úlohy vyplynuli nielen z celospoločenských potrieb, ale aj z anylýzy súčasného stavu školy.

V materskej škole je kolektív, ktorý akceptuje potrebu zmien. U zamestnancov prevláda zmysel pre zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie. Predložený návrh koncepcie rozvoja školy je tvárnym materiálom, ktorý bude priebežne dopľňovaný a upravovaný. Spätnou väzbou k celkovému zhodnoteniu kvality koncepčného zámeru budú dosahované výsledky detí, miera spokojnosti zamestnancov, rodičov, školskej rady a zriaďovateľa s úrovňou práce školy.